در این هفته

نور چراغ


timg(001).jpg7080 سری LED Downlight.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgنور LED سری کم نور به Warm.pdf1(002).jpgچراغ نور افکن


timg(001).jpg300 1000W چراغ Floodlight.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgال ای دی تونل Floodlight.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgال ای دی تونل Light.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgFloodlight.pdf ال ای دی سری T1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgFloodlight.pdf ال ای دی سری TL1(002).jpgنور صفحه LED


timg(001).jpg2.4 G LED 2700K - 6500K ضد نور پانل Light.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpg2.4 G رنگارنگ پانل LED rgbw قطره Light.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgپنل چراغ مستطیل Light.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgدور & مربع پانل LED Light.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgمربع پانل LED Light.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgThickness.pdf پانل LED معلق نور دور 75 میلی متر1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgمعلق پانل LED نور Round.pdf1(002).jpg
TIM截图20171020150214.png
timg(001).jpgپانل LED معلق نور دور-Dimmable & CCT Changing.pdf1(002).jpg